Program wychowawczo-dydaktyczny

Program Wychowawczo-dydaktyczny

Rozwijamy całą podstawę programową w bardzo kreatywny i ciekawy sposób. Młoda kadra posiada wiele ciekawych pomysłów, ogromny zapał do pracy, nieograniczony zasób cierpliwości i odpowiednie kwalifikacje. Nasi wychowawcy mają świadomość potrzeby stałej i rzetelnej współpracy z rodzicami, dlatego też zawsze są do państwa dyspozycji i rozwieją każdą wątpliwość. Doskonale zdają sobie sprawę z zaufania jakim rodzice ich obdarzyli powierzając im swoje największe skarby.
Każdego roku program wychowawczo – dydaktyczny jest z rozmysłem dobierany do potrzeb każdej z grup. Na tej podstawie dobierane są również pakiety książek do pracy z dziećmi.
Przedszkole pracuje na bazie programu „Nasze Przedszkole” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby- Żabińskiej.
 

 

 Spis treści:

Podstawa prawna.

Wstęp.

Cele i zadania wychowawcze przedszkola.

Sylwetka absolwenta przedszkola.

Sposoby realizacji treści wychowawczych.

Obowiązki nauczycieli jako wychowawców.

Obowiązki rodziców w zakresie wspomagania pracy wychowawczej nauczyciela.

Prawa i obowiązki dziecka.

Zasady zachowań obowiązujące w przedszkolu.

Stosowane systemy wychowawcze w przedszkolu.

Bezpieczeństwo w przedszkolu.

Kształtowanie nawyków higienicznych.

Zdrowe odżywianie.

Zaspokajanie potrzeby ruchu w przedszkolu i na powietrzu.

Unikanie zagrożeń pochodzących ze środowiska przyrodniczego.

Wczesna profilaktyka nałogów.

Przeciwdziałanie agresji i przemocy.

Bezpieczne spędzanie czasu wolnego (gry komputerowe, telewizja).

Ewaluacja programu.

 

 

 1. Podstawa prawna.

Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej;

Powszechną Deklarację Praw Człowieka;

Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U.z 2004r. Nr 256, poz. 2572  z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz 17);

Statut Przedszkola

 

 1. Wstęp.

            Pojęcie „wychowanie” należy do podstawowych w pedagogice. Jest ono świadomym, celowym i specyficznym działaniem pedagogicznym rodziców i nauczycieli, zmierzającym do osiągnięcia zmian w rozwoju umysłowym, społecznym, kulturalnym i duchowym jednostki. Istotą tego procesu jest wprowadzanie dziecka w świat pożądanych wartości, wartości moralnych pełniących rolę życiowych

drogowskazów. Ukazując wychowankom piękno, dobro, prawdę, uczciwość, przyjaźń, tolerancję, budząc poczucie przynależności do rodziny, pomagamy kształtować jego osobowość.

            Bezwzględny priorytet w wychowaniu dziecka ma dom rodzinny. To rodzice są najważniejszymi i pierwszymi nauczycielami swojego dziecka, dlatego maja prawo decydować o procesie wychowania również w przedszkolu. A przedszkole ma rodziców wspierać a nie zastępować. Dlatego koncepcja programu wychowawczego przedszkola powinna być tworzona po wspólnym ustaleniu przez rodziców i nauczycieli katalogu wartości.

            Wartości wiążą się z pewnymi zasadami, normami, które należy przestrzegać. Dla dzieci ważne jest, aby te wymagania były jasne i jednoznaczne. Ważne jest, aby były dostosowane do wieku i etapu rozwoju dziecka. Dzieci w przedszkolu wchodzą w swój pierwszy społeczny świat. Tutaj powinny się nauczyć przestrzegać zasad współżycia w grupie, aby w przyszłości umieć kochać, szanować, pomagać i nie krzywdzić innych.

 

 

 

 

 1. Cele i zadania wychowawcze przedszkola.

Cele:

Wszechstronna pomoc dzieciom w kształtowaniu własnej osobowości zgodnie z zasadami rządzącymi w świecie wartości moralnych.

Zapoznanie dzieci z ich prawami i obowiązkami oraz zasadami współżycia i współdziałania z innymi.

Przedstawienie wychowankom reguł życia w grupie.

Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu.

Kształtowanie szacunku dla wartości dziedzictwa kulturowego oraz wrażliwości na otaczające środowisko naturalne.

Zadania:

Budowanie systemu wartości dziecka opartego na zasadach moralnych tj. tolerancja , życzliwość , uczciwość , sprawiedliwość , odpowiedzialność.

Podjęcie wspólnej pracy z rodzicami nad prawidłowym rozwojem i wychowaniem dziecka w klimacie wzajemnego szacunku i zaufania

Przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie przez wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej , kształcenie postaw patriotycznych

Rozwijanie u dzieci umiejętności postrzegania siebie jako części grupy rówieśniczej , społeczności lokalnej i środowiska przyrodniczego.

Budzenie u dzieci wiary we własne siły i możliwości przez umiejętność współdziałania z innymi i dochodzenie do kompromisu.

 

 1. Sylwetka absolwenta przedszkola.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 • obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się    współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
 • w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
 • wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;
 • umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.       
 • umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;
 • właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu  i sprząta po sobie;
 • samodzielnie korzysta z toalety;
 • samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;
 • utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
 • zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
 • mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
 • uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
 • w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.
 • przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności    manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych  i obserwowanych zmianach);
 • grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
 • stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może   zdarzyć.
 • dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;
 • dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;
 • jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
 • uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.
 • wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać  pomoc, umie o nią poprosić;
 • orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;
 • zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
 • wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);
 • próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.
 • wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;
 • odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem   i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską)
 • śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
 • dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;
 • tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;
 • w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.
 • przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
 • umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
 • wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).
 • wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa ("potrafię to zrobić")    i odczuwa radość z wykonanej pracy;
 • używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;
 • interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich. 
 • rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;
 • wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.
 • wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;
 • wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);
 • potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.
 • liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
 • wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
 • ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;
 • rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów  w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
 • wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami,
 • zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.
 • potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;
 • potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
 • dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
 • interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;
 • słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;
 • układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
 • rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.
 • wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;
 • zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;
 • wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;
 • nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;
 • wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

 

 1. Sposoby realizacji treści wychowawczych.

WARTOŚĆ: WSPÓŁŻYCIE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ

ZASADA:   UMIEM FUNKCJONOWAĆ W GRUPIE

OBSZAR 1 PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci…

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZEKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

Przestrzegam zawartych umów i reguł

 

 

 

 

 

Bawię się tak, aby nie przeszkadzać innym

Unikam krzyku i kłótliwości

Umiem czekać na swoją kolej

 

 

 

Umiem przyjąć porażkę z godnością
(umiem przegrywać)

Nie kłamię

Akceptuję odmienność innych ( np. niepełnosprawnych )

 

 

Umiem szanować wspólną własność

Sumiennie i dokładnie wypełniam obowiązki dyżurnego

Zwracam się z problemem do nauczyciela

Utworzenie Kodeksów Grupowych (zawarcie kontraktu z dziećmi, podpisanie kodeksu, przestrzeganie zawartych w kodeksie ustaleń)

Ustalenie konsekwencji nie przestrzegania Kodeksu

 

Stosowanie systemu nagród: medale, znaczki, uśmieszki, dyplomy.

Zabawy kołowe i ruchowe – wykorzystanie gier i zabaw ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym

Wykorzystanie gier stolikowych

 

 

Wykorzystanie zabaw integrujących

Dbanie o salę, zabawki i sprzęt

Pełnienie dyżurów w sali

 

 

 

 

WARTOŚĆ:   KOLEŻEŃSKOŚĆ

ZASADA:   JESTEM KOLEŻEŃSKI

OBSZAR 1 PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci…

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

Nie wyśmiewam się z kolegi i koleżanki

Nie wyrządzam krzywdy innym ( nie biję,….)

Pomagam młodszym i mniej sprawnym

 

Dzielę się z innymi tym co mam

Sprawianie kolegom niespodzianek z różnych okazji np. list do chorego kolegi, laurka z okazji imienin czy urodzin

Systematyczne prowadzenie zabaw integracyjnych z grupą

Pomoc maluchom np. w szatni w trakcie ubierania na spacer

Dzielenie się zabawkami, przyborami i przedmiotami przyniesionymi przez dziecko do przedszkola

 

WARTOŚĆ:  KULTURA BYCIA

ZASADA:  JESTEM KULTURALNY

OBSZAR 2 PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

 

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

Używam form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam

 

Pamiętam o zachowaniu się w trakcie powitań i pożegnań: dzień dobry, do widzenia

 

Okazuję szacunek dorosłym osobom

 

Jestem miły dla innych

 

Dbam o porządek wokół siebie ( nie śmiecę, sprzątam po zabawie i pracy)

 

Umiem słuchać innych i nie przeszkadzać w trakcie rozmów (kultura słuchania)

Poznawanie wzorców właściwego zachowania:  postawa nauczyciela, wzory literackie

 

Stosowanie systemu nagród np.: zdobywanie dyplomu „Kulturalny przedszkolak”

 

Wprowadzenie w trakcie rozmowy  zwyczaju: „mówi ten kto ma pałeczkę w ręce a inni słuchają”

 

 WARTOŚĆ: RODZINA

ZASADA:   SZANUJĘ SWOJĄ RODZINĘ

OBSZAR 15 PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Wychowanie rodzinne…

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

Pamiętam o uroczystościach rodzinnych

 

 

 

Szanuję członków swojej rodziny

 

 

 

 

 

 

Okazuję swoje uczucia rodzinie

 

Organizowanie w przedszkolu uroczystości charakterze rodzinnym: Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, Wigilia

 

Obchodzenie w przedszkolu urodzin dzieci

 

Organizowanie konkursów rodzinnych (plastycznych, recytatorskich)

Wykonywanie niespodzianek dla członków rodziny bez okazji

 

WARTOŚĆ:   PATRIOTYZM

ZASADA:   JESTEM DOBRYM POLAKIEM

OBSZAR 15 PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

Znam i szanuję symbole narodowe: godło, flaga, hymn

 

 

 

 

 

 

Znam swoją miejscowość

 

 

 

 

Poznaję kulturę swojego regionu

Wprowadzenie tematyki kompleksowej: „Moja ojczyzna”

Umieszczenie w widocznym miejscu w przedszkolu godła Polski

Wywieszanie na budynku przedszkola flag  z okazji świąt narodowych

 

Uczestniczenie w spacerach i wycieczkach, spotkania z ciekawymi ludźmi, poznanie historii, tradycji, zabytków

 

Utworzenie w przedszkolu kącika regionalnego

Zapoznanie dzieci z legendami , tradycjami tańcami, strojami i wytworami ludowymi

Wycieczki krajoznawcze

 

 

 

 

 

 

 1. Obowiązki nauczycieli jako wychowawców.

            Relacje z wychowankami:

Nauczyciel zna prawa dziecka i przestrzega ich.

Nauczyciel jest wyrozumiały , miły , serdeczny ale i konsekwentny.

Nauczyciel stosuje zróżnicowane i inspirujące formy i metody pracy.

Nauczyciel stosuje zasadę indywidualnego rozwoju dziecka.

Nauczyciel potrafi sprawiedliwie rozstrzygać konflikty w grupie.

Nauczyciel potrafi wzmacniać u dziecka wiarę we własne siły oraz kształtować charakter aprobowany społecznie.

Nauczyciel jest kreatywny i i potrafi wczuć się w sytuacje dziecka oraz dostrzec motywy jakie nim kierują.

Nauczyciel zawsze dotrzymuje danego słowa i dochowuje tajemnic.

 Relacje z rodzicami.

Nauczyciel wspomaga rodziców w ich funkcji wychowawczej.

Nauczyciel inspiruje proces wychowawczy.

Nauczyciel systematycznie i rzetelnie informuje rodzica o osiągnięciach , ewentualnych trudnościach i zachowaniu dziecka w przedszkolu.

Nauczyciel wspólnie z rodzicami ustala tok postępowania wychowawczego.

Nauczyciel integruje społeczność grupy i organizuje współpracę z rodzicami dla dobra dziecka.

Nauczyciel doskonali swoje kompetencje zawodowe, przez pogłębianie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej. Zdobyta wiedzę wykorzystuje w kontaktach z rodzicami.

Nauczyciel pogłębia wiedzę pedagogiczną rodziców.

Relacje z personelem technicznym.

Nauczyciel stwarza podstawy partnerstwa pomiędzy wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej.

Nauczyciel współpracuje z personelem technicznym we wszystkich działaniach wychowawczych w grupie w celu ujednolicenia oddziaływań .

Nauczyciel stwarza klimat wzajemnego szacunku i zaufania we wspólnych kontaktach.

Nauczyciel korzysta z wiedzy i umiejętności

 

 1. Obowiązki rodziców w zakresie wspomagania pracy wychowawczej nauczyciela.

Rodzice są „ pierwszymi wychowawcami „ swoich dzieci.

Rodzice ściśle współpracują z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i określenia indywidualnej drogi rozwoju ich dziecka.

Rodzice dzielą się z nauczycielem swoimi spostrzeżeniami i obserwacjami z zachowania dziecka w domu.

Rodzice chętnie korzystają z porad nauczyciela oraz dbają o klimat wzajemnego szacunku i zaufania względem pracowników przedszkola.

Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola dla lepszego poznania działań placówki i sposobu funkcjonowania dziecka w środowisku rówieśniczym.

 

 1. Prawa i obowiązki dziecka.

  Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

wyrażania swoich uczuć i myśli;

do nauki poprzez zabawę;

do opieki i ochrony.

            Dziecko w przedszkolu ma zagwarantowane prawo do:

godności i nietykalności osobistej

wyrażania swobody myśli, sumienia i wyznania

akceptacji i indywidualnego rozwoju

ochrony zdrowia i nienaruszalności cielesnej

 korzystania z dóbr kulturalnych

 znajomości swoich praw

 spokoju i samotności , gdy tego potrzebuje

 aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi

 zabawy i wyboru towarzysza zabawy

 spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi

 aktywnego kształtowania postaw społecznych

doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa)

wypoczynku, relaksu

 zdobywania wiedzy

 jedzenia i picia, gdy jest głodne lub spragnione

 ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej

 popełniania błędów i odnoszenia sukcesów

 własnej prywatności

 ma prawo nie wiedzieć, nie znać, nie rozumieć

            Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i innych:

 nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli

 używać form grzecznościowych wobec osób dorosłych i kolegów

 dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów

 sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne

 szanować sprzęt i zabawki w przedszkolu

 dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa

 dbać o swój wygląd i estetykę ubrania

 przejawiać właściwy stosunek do innych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych

 

 1. Zasady zachowań obowiązujące w przedszkolu.

W naszym przedszkolu każdy przedszkolak zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych norm i zasad postępowania w grupie.

Staramy się

J używać magicznych słów: proszę, przepraszam, dziękuję, poproszę, dzień dobry,
do widzenia
J szanować kolegów
J być uprzejmi i uczciwi
J bawić się zgodnie z kolegami
J szanować własność innych
J słuchać poleceń dorosłych
J dbać o książki i zabawki
J dbać o czystość i porządek podczas zabawy i pracy
J szanować pracę innych
J okazywać to, co myślimy i czujemy
J dbać o czystość i schludność swojego wyglądu
J bawić się bezpiecznie
J spożywać wszystkie posiłki w przedszkolu

Nie możemy

L bić, popychać, wyrządzać krzywdę innym                             
L przezywać innych                                                                   
L wyśmiewać się z innych
L przeszkadzać innym w zabawie i pracy
L niszczyć pracy innych
L zabierać cudzej własności bez pytania
L oszukiwać, kłamać
L krzyczeć, hałasować
L biegać po sali
L niszczyć zabawek i innych przedmiotów w przedszkolu
L mówić brzydkich słów

 

 1. Stosowane systemy wychowawcze w przedszkolu.

            System motywowania dzieci.

Ukazywanie dziecku jego mocnych stron.

Praca indywidualna z dzieckiem w celu wyrównania braków i dorównania rówieśnikom.

Pokazywanie ze dziecko potrafi więcej niż myśli.

Dostrzeganie i podkreślanie u dziecka nawet najmniejszych osiągnięć.

Dodawanie pewności siebie przez powierzanie dodatkowych zadań adekwatnych do możliwości.

Wychowawcy w poszczególnych grupach mogą wprowadzać inne zasady motywowania dzieci ale nie mogą one być sprzeczne z prawami dziecka.

System nagradzania dzieci.

Pochwała w obecności innych dzieci.

Pochwała dla rodziców.

Pozwolenie na dodatkowe skorzystanie z atrakcyjnej zabawki.

Uczestniczenie w przygotowaniu do zajęć.

Okazanie przez nauczyciela akceptacji i pochwały przez przytulenie , pogłaskanie po głowie itp.

Nagradzanie drobnym upominkiem.

Wychowawcy w poszczególnych grupach mogą wprowadzać inne zasady nagradzania dzieci ale nie mogą one być sprzeczne z prawami dziecka.

System karania dzieci.

Rozmowa z dzieckiem ukierunkowana na rozwiązanie problemu.

Omówienie z rodzicami niepokojących zachowań dziecka.

Odsunięcie na chwilę dziecka od zabawy.

Przesunięcie dziecka na krótki okres czasu do innej grupy.

Pozbawienie możliwości korzystania z atrakcyjnej zabawki.

Omówienie nagannego zachowania z grupa dzieci.

Wychowawcy w poszczególnych grupach mogą wprowadzać inne zasady karania dzieci ale nie mogą one być sprzeczne z prawami dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Bezpieczeństwo w przedszkolu.

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

rozumie pojęcie bezpieczeństwo;

reaguje na hasła: pali się, ewakuacja itp.

zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze;

rozróżnia podstawowe znaki drogowe;

wie, jakie są numery telefonów alarmowych (112, 999, 998, 997)

przestrzega zasad ustalonych w grupie przedszkolnej (Kodeks Grupy);

stosuje się do zasad bezpiecznego korzystania z placu zabaw/ sprzętu/zabawek

porusza się w miejscach dozwolonych;

nie oddala się samo od grupy przedszkolnej

wykazuje nieufność w stosunku do nieznajomych

ćwiczenia ewakuacyjne

spacery i wycieczki, zapoznanie z ruchem drogowym

 

zajęcia praktyczne, telefony alarmowe, wybieranie numeru i przeprowadzenie rozmowy

poznanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw i zachowań (scenki rodzajowe, drama)

słuchanie bajek: „Czerwony Kapturek”, „O wilku i siedmiu koźlątkach”

 

 1. Kształtowanie nawyków higienicznych.

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

rozumie pojęcie: higiena;

wyróżnia przybory niezbędne do utrzymania higieny

stosuje higienę na co dzień:

myje ręce przed/po posiłku, po korzystaniu z toalety, po kontakcie z różnymi przedmiotami, zwierzętami;

dba o czystość własnego ciała; ubrania / bielizny;

używa wyłącznie swoich przyborów toaletowych

utrzymuje porządek wokół siebie;

rozumie istotę wypoczynku;

wykazuje wrażliwość na nadmierny hałas;

wie, o konieczności umiejętnego korzystania z chusteczek higienicznych;

zasłania usta podczas kaszlu/kichania;

unika bezpośredniego kontaktu z osobą chorą;

wie, o potrzebie przebywania w wywietrzonych pomieszczeniach.

dbałość o higienę osobistą

samodzielne porządkowanie miejsca pracy, zabawy

słuchanie muzyki relaksacyjnej, odpoczynek

bajki dydaktyczne, opowiadania, wiersze; instruktaż

 

 1. Zdrowe odżywianie.

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

poznaje schemat piramidy zdrowego żywienia;

orientuje się w zasadach zdrowego stylu odżywiania (wymienia zdrowe produkty, tj. owoce, warzywa, mleko i jego przetwory, ryby, ciemne pieczywo, itd.);

dostrzega związek pomiędzy zdrowiem a prawidłową dietą

podaje przyczyny i skutki nieprawidłowego odżywiania się (m.in. otyłość, próchnica, brak witamin, niska odporność organizmu);

zna umiar w jedzeniu (nie objada się);

przezwycięża niechęć do spożywania niektórych potraw;

myje owoce i warzywa przed spożyciem.

realizowanie bloków tematycznych o zdrowym odżywianiu

zwracanie uwagi na zdrowe potrawy podawane w przedszkolu

 wykonanie zdrowych kanapek

 

 1. Zaspokajanie potrzeby ruchu w przedszkolu i na powietrzu.

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

rozumie znaczenie aktywności ruchowej, sportu w życiu;

wie, o potrzebie częstego przebywania na świeżym powietrzu;

bierze aktywny udział w zajęciach ruchowych;

uprawia sporty (gra w piłkę, jazda na rowerze, bieganie, itp.);

ubiera się odpowiednio do warunków pogodowych;

dba o prawidłową postawę ciała

korzysta z miejsc przeznaczonych do uprawiania spotu – stadion, orlik.

aktywny udział w grach i zabawach ruchowych w sali i na powietrzu

zapoznanie z regułami dotyczącymi gier i zabaw – przestrzeganie ich

kształtowanie i dbałość o prawidłową postawę ciała

 

 

 1. Unikanie zagrożeń pochodzących ze środowiska przyrodniczego

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych;

nie dotyka zwierząt, zwłaszcza dzikich;

wie, że nie należy karmić dzikich zwierząt;

zna pozycję obronną, by uniknąć, np. pogryzienia;

orientuje się, jak wyglądają tabliczki informujące, np. o terenie strzeżonym przez psa;

zna  grzyby trujące;

wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia, gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;

wie, gdzie należy przebywać, aby być bezpiecznym w czasie burzy, huraganu, powodzi, ulewy, upałów itp.

 

rozmowy, instruktaż

realizacja bloków tematycznych o zagrożeniach pochodzących ze środowiska przyrodniczego

wycieczki do parku, lasu – poznawanie roślin, zwierząt i ich zwyczajów

spotkanie z leśniczym

 

 1. Wczesna profilaktyka nałogów.

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

jest świadome niebezpieczeństw związanych z uzależnieniami;

wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);

wie, co sprzyja uzależnieniu człowieka (alkohol, papierosy, komputer, telewizja);

nabywa umiejętność odmawianie NIE bez poczucia winy (asertywność).

uwrażliwianie na szkodliwość dymu papierosowego i alkoholu – pogadanki, zajęcia tematyczne, scenki dramowe

 

 1. Przeciwdziałanie agresji i przemocy.

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

zna pojęcia: agresja i przemoc;

umie nazwać swoje uczucia; odgrywa i demonstruje je (scenki sytuacyjne);

bierze udział w zajęciach odreagowywania złości, np.: gazety złości, rysunek, itp.

potrafić utożsamić się z inną osobą (kształtowanie umiejętności empatycznych);

podaje sposoby na pokonanie złości;

reaguje na różne formy agresji i przemocy;

orientuje się, jakie są skutki agresji/przemocy na świecie dla ludzi;

uczy się być asertywne;

rozumie znaczenie słowa zgoda, kompromis;

przestrzega zakazu przyjmowania różnych rzeczy, np. słodyczy od osób nieznajomych;

stara się być przyjazne dla otoczenia.

Kształtowanie podstawowych powinności moralnych np. życzliwości, tolerancji, sprawiedliwości, odpowiedzialności.

Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.

Rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązania spraw konfliktowych
i dochodzenie do kompromisu.

Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła.

Uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń.

 

 1. Bezpieczne spędzanie czasu wolnego (gry komputerowe, telewizja).

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

zna zagrożenia związane z korzystaniem z dostępu do sieci (np. wirtualny przyjaciel – oszust, złe samopoczucie, niedotlenienie organizmu, brak kolegów / koleżanek);

zna skutki częstego i długotrwałego oglądania telewizji

korzysta z internetu tylko za zgodą rodzicó

dostrzega także pozytywny wpływ świata wirtualnego (np. rozwój myślenia, kojarzenia, wyobraźni, pogłębienie wiedzy, wzmocnienie poczucia własnej wartości, itp.)

rozmowy kierowane, pogadanki, przykłady z życia

 

 1. Ewaluacja programu.

Miarą osiągnięcia założonych w programie wychowawczym celów będzie:

Obraz wychowanka , absolwenta przedszkola który:

Zna normy moralne i zasady obowiązujące w społeczeństwie , umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym kanonem norm społecznych.

Ma poczucie własnej wartości , potrafi kontrolować swoje emocje.

Posiada duże zainteresowanie otaczającym światem.

Jest samodzielny i potrafi czerpać radość z bezinteresownego pomagania innym.

Jest tolerancyjny.

Czuje się integralną częścią środowiska rodzinnego i regionalnego.

Ma świadomość przynależności narodowej , potrafi okazać szacunek symbolom narodowym.

Zna swoje prawa i obowiązki. 

Ma poczucie bezpieczeństwa (w przedszkolu i na drodze)

Zna zasady higienicznego trybu życia i promuje zdrowe odżywianie                         

Aktywne uprawia sport                                                                

Rozpoznaje i unika zagrożeń pochodzących ze środowiska przyrodniczego               

Jest świadome niebezpieczeństw związanych z uzależnieniami                                   

Umiejętnie reaguje na różne formy agresji i przemocy

Zna skutki i zagrożenia związane z Internetem i telewizją

Stworzenie w przedszkolu środowiska wychowawczego w którym:

Rodzice , nauczyciele i personel techniczny ściśle ze sobą współpracują dla dobra wychowanków.

Nauczyciele rozumieją prymat rodzica jako pierwszego wychowawcy , taktownie wspierają go w jego działaniach wychowawczych.

Rodzice są otwarci na rady i sugestie nauczyciela, chętnie dzielą się z nim swoimi obserwacjami.

Personel techniczny bierze czynny udział w działaniach wychowawczych , wspierając nauczyciela w jego pracy.

 

 

UWAGI KOŃCOWE

Program wychowawczo-profilaktyczny przeznaczony jest do realizacji dla dzieci 3-6-letnich.

Program nie uwzględnia podziału na grupy wiekowe, pozostawiając nauczycielom swobodę doboru treści, z uwagi na możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci, ich zainteresowania, dojrzałość emocjonalno-społeczną.

Program ma charakter otwarty, jego treści mogą być rozszerzane w zależności od potrzeb dzieci, przedszkola, sytuacji, warunków środowiskowych oraz środków dydaktycznych, jakimi dysponuje przedszkole.

Program wychowawczo-profilaktyczny Przedszkola  Karolek w Bieruniu Starym został uchwalony przez Radę Pedagogiczną zgodnie z art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949).

 

Odsłony: 7316