Zasady zdalnego nauczania

 Zasady organizacji zadań Niepublicznego Przedszkola "Karolek" w Bieruniu Starym 

 z wykorzystaniem metod i technik prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych  na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Przepisy ogólne

Przedszkole

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym oraz jako osoba znająca potrzeby rodzin przedszkolaków, podejmuje decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce. Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola /szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.

Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Bez zmian pracują przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziały przedszkolne specjalne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.

W godzinach od 7:00 -15:00 nauczyciele wychowania przedszkolnego są dostępni w placówce przedszkola. Specjaliści, rewlidanci pracują wg harmonogramu-bez zmian.

 

 

Zasady zdalnego nauczania

 

 1. Zasady organizacji zadań Niepublicznego Przedszkola "Karolek" z wykorzystaniem metod i technik prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych na odległość zwane dalej Zasadami, określają sposób i tryb realizacji zadań Przedszkola w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania, o którym mowa w Rozporządzeniu MEN z dn. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Od 26 marca 2021 r.  – w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty rozpoczyna się realizacja zadań przedszkola, w tym realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych na odległość będzie odbywało się naprzemiennie z użyciem monitorów ekranowych ( on – line) oraz bez ich użycia przez podejmowanie przez dzieci aktywności  określonych przez nauczyciela po okiem rodzica.
 4. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze offline będą się odbywały z wykorzystaniem funkcjonalności strony internetowej przedszkola, Facebook ‘  gdzie nauczyciele będą zamieszczać zadania do wykonania przez dzieci.
 5. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych będzie się odbywało z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej dzieci z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. Niedopuszczalne jest nadmierne obciążanie dzieci i ich rodziców przekazywanymi do realizacji zadaniami przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli wspomagających, specjalistów  czy instruktorów zajęć dodatkowych oraz nadmierne obciążanie pracami przed komputerem. Ustala się maksymalny czas pracy przed komputerem dla dzieci w wieku przedszkolnym 30 minut dziennie.
 6. Zalecane jest podawanie dzieciom zadań edukacyjnych realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zadań dodatkowych dla chętnych.
 7. Przy planowaniu pracy zdalnej do realizacji w domu proponuje się sytuacje sprzyjające zacieśnieniu rodzinnych relacji, np. konstruowanie gier, czytanie, zabawy sensoryczne, wspólna zabawa na podwórku,
 8. Wszyscy nauczyciele są dostępni dla rodziców i ich dzieci w godz. swojej pracy zgodnie z tygodniowym planem pracy. W tym czasie nauczyciel przesyła plan zajęć edukacyjnych i swobodnych aktywności, podejmuje konsultacje i rozmowy z rodzicami za pomocą: telefonu, Messengera, e – maila, i FB.
 9. Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele wspomagający, nauczyciele – rewalidatorzy, prowadzący wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze lub inne zajęcia z dziećmi z orzeczeniem o kształceniu specjalnym są dostępni dla rodziców i dzieci w godz. swojej pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach realizacji przez dziecko w domu.
 10. Nauczyciele specjaliści są dostępni dla dzieci, rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Nauczyciele logopedzi prowadzą terapię logopedyczną poprzez podawanie zadań logopedycznych do wykonania w domu.
 11. Nauczyciele współorganizujący proces dydaktyczny: nauczyciele wspomagający, specjaliści, rewalidatorzy  ustalają indywidualnie z rodzicami zasady wsparcia i współpracy zgodnie z ustalonym pensum.
 12. Nauczyciele specjaliści i nauczyciele rewalidatorzy, którzy nie mogą prowadzić zajęć w takiej formie jak do tej pory, np. dogoterapia, zastępują tę formę inną formą zajęć rewalidacyjnych. Informują o tym dyrektora i rodziców.
 13. Zadania nauczycieli:
 14. Wszyscy nauczyciele zbiorą informacje dotyczące:

      1)Aktualnych telefonów i adresów mailowych rodziców w swoim oddziale,

   2) Preferowanych form komunikacji przy zdalnej realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty   elektronicznej.

 1. Nauczyciele ustalą sposób komunikowania się z dziećmi i rodzicami i informację przekażą dyrektorowi przedszkola oraz innym nauczycielom pracującym w danym oddziale.
 2. Nauczyciele na podstawie miesięcznych planów pracy ustalają Tygodniowy zakres treści nauczania i wychowania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach i krótki sposób realizacji tych treści, w tym te zadania, które są do wykonania beż użycia komputera.
 3. Do planowania zajęć kształcenia na odległość, wykorzystują materiały wskazane przez siebie, zgodnie z §2 pkt 1) lit. d rozporządzenia,
 4. W przypadku braku uwag dyrektora lub wicedyrektora w poniedziałek przed rozpoczęciem zajęć, nauczyciel udostępnia tygodniowy zakres zajęć do wiadomości rodziców i dzieci, np. na stronie internetowej pod linkiem każdego z oddziałów.
 5. W przypadku braku realizacji zadań przez nauczyciela zgłasza  ten fakt dyrektorowi lub wicedyrektorowi z wyjaśnieniem przyczyn zaistniałej sytuacji oraz przedstawia sposób modyfikacji swojego planu pracy.

III. Zadania dyrektora

 1. Dyrektor przekazuje rodzicom i nauczycielom informację o Zasadach organizacji pracy Niepublicznego Przedszkola "Karolek" w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania za pomocą strony internetowej przedszkola/Facebook.
 2. Koordynuje współpracę nauczycieli, rodziców i dzieci poprzez realizację zadań określonych w przyjętych Zasadach.
 3. Nadzoruje obciążenie dzieci i ich rodziców zadaniami wskazanymi przez nauczycieli w Tygodniowym planie pracy.
 4. Dyrektor we współpracy z nauczycielami  ustala potrzebę modyfikacji programu wychowania przedszkolnego. W związku z tym treści edukacyjne pozostają bez zmian ale konieczna jest zmiana sposobu realizacji treści – metoda kształcenia na odległość,
 5. Monitorowanie postępów i umiejętności dzieci jest nieobligatoryjne. Może się odbywać na życzenie rodziców.
 6. Ustalają zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 1. Zasady zaliczania do wymiaru czasu pracy zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik nauczania i wychowania na odległość.

 

 1. Do wymiaru czasu pracy realizowanego w czasie nauczania i wychowania na odległość zalicza się:

1)  prowadzenie zajęć offline,

2) rozmowy telefoniczne z rodzicami,

3) prowadzenie korespondencji meilowej lub za pomocą innych form komunikowania się na odległość,

4) prowadzenie konsultacji w czasie zajęć wyznaczonych w tygodniowym planie pracy,

5) samokształcenie ze szczególnym uwzględnieniem TIK, czytanie literatury fachowej, publikacji branżowych, branie udziału w webinariach.

6) przygotowywanie materiałów do zajęć, dekoracji, scenariuszy zajęć, doskonalenie własnego warsztatu pracy,

9) innowacje, projekty.

10) przygotowywanie i uzupełnienie  dokumentacji, np. plany pracy, gotowości szkolnej, wirtualny dziennik,

11) aktualizacja strony internetowej, np. artykuły, materiały do wykorzystania przez rodziców i dzieci,

12) udział w zwołanych on-line lub off-line spotkaniach Rady Pedagogicznej,

12) wykonywanie innych zajęć zleconych przez dyrektora ( np. praca w Komisji Rekrutacyjnej, praca w zespołach, itp.)

13) nauczyciele są zobowiązani do dokumentowani swojej pracy w Dzienniku Lekcyjnym.

 1. Organizacja pracy przedszkola:
 2. Nauczyciele:
 3. wykonują pracę zdalną w miejscu swojego zamieszkania,
 4. Obsługa jest w gotowości i pozostaje w domu zgodnie z art. 81 Kodeksu Pracy,
 5. Administracja pracuje zdalnie, pojawia się w pracy w razie potrzeby,

 

 1. Informuje się, że nauczyciele realizujący zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień.
 2. W okresie, kiedy nauczyciele nie będą świadczyli pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lecz będą pozostawali w gotowości do pracy, zachowują prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości wynikającej z ich osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego.
Odsłony: 376