Opłaty

Żywienie

Informujemy, że od 1 września 2021 r. dzienna stawka za żywienie w przedszkolu wynosi 8,00 zł. Wpłat należy dokonywać do 10-ego dnia każdego miesiąca przelewem na osobne konto bankowe:

ING Bank 94 1050 1399 1000 0097 1697 5041

W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty za żywienie są odliczanie w kolejnym miesiącu. Nieobecność i przewidywany czas jej trwania można zgłosić poprzez informację telefoniczną lub wysłanie SMS-a na numer: tel: 519 - 459 - 502 do godz. 8:30.

W wiadomości SMS prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz daty nieobecności. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka/dzieci bądź zgłoszenie nieobecności po godzinie 8:30 będzie naliczona opłata za żywienie w danym dniu.

 Czesne

Czesne jest stałe i wynosi 430zł za miesiąc

Wpłat należy dokonywać do 10-ego dnia każdego miesiąca przelewem na osobne konto bankowe:

ING Bank 65 1050 1399 1000 0090 9088 6541

 

Czesne może zostać pomniejszone i wynosi 270 zł, gdy:

- do przedszkola uczęszcza drugie i kolejne dziecko

-  kiedy Nasz przedszkolak jest naszym imiennikiem "Karolem"

 

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego płacą tylko za posiłki

i są zwolnione z opłaty stałej.

Konto dodatkowe (opłat za książki, wycieczki, wyjścia, itp)

ING Bank 12 1050 1399 1000 0090 9088 7010

 

Każdy pobyt 5 godzinny (zgodnie z decyzją Rodzica) poza okresem „adaptacyjnym” będzie liczony wg stawki podstawowej.

Czesne przysługuj  od początku miesiąca, w którym dziecko rozpoczęło edukację. Przerwa w działalności Placówki powstała nie z jej powodu, a narzucona odgórnie odrębnymi przepisami nie zwalnia z opłaty czesnego, które zostanie pomniejszone stosownie do odrębnych wyliczeń.

 O wszelkich zmianach w opłatach rodzice zostaną powiadomieni pisemnie/ustnie nie później jednak niż na koniec miesiąca poprzedzającego zmianę wysokości czesnego.

Odsłony: 10843