Zapytanie ofertowe - CATERING

Bieruń, dnia 29.04.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie i dostarczenie posiłków w ramach projektu pn. „Przedszkole Karolek szansą na lepszy start" , nr wniosku WND-RPSL.11.01.03-24-00D6/19-005 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

1. Dane dotyczące Zamawiającego

Niepubliczne Przedszkole "Karolek" Bogumiła Legutko
ul. Macierzyńskiego 11, 43-150 Bieruń
NIP: 6462338831
REGON: 242615381
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 667 216 980


2. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. . Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków dla 10-osobowej grupy dzieci w wieku przedszkolnym do przedszkola zlokalizowanego przy ul. Macierzyńskiego 11, 43-150 Bieruń. zgodnie z jadłospisem przygotowanym z uwzględnieniem potrzeb żywieniowych dzieci w wieku przedszkolnym.
 2. . CPV: Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według Kodów Wspólnego Słownika Zamówień: 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków
 3. . Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i częściowego wyboru ofert. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
 4. . Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i dostawę posiłków tj. śniadanie, przekąska, obiad, podwieczorek dla 10-osobowej grupy dzieci w wieku przedszkolnym wraz z odbiorem odpadów pokonsumpcyjnych po posiłkach w okresie od 08.05.2020 r. do dnia 31.10.2020 r., z wyłączeniem przerw w pracy przedszkola określonych przez Zamawiającego.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany okresu dostawy ,oraz ilości posiłków, jeżeli nastąpią zmiany harmonogramu realizacji projektu.
 7. Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:
  • jadłospis powinien być urozmaicony: w ciągu jednej dekady (10 dni) nie może wystąpić powtarzalność tego samego rodzaju posiłku;
  • potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości z uwzględnieniem ich sezonowości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych: konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych;
   • codziennie w ramach posiłku musi znaleźć się zielenina (nacie, koper, szczypiorek) w sezonach łatwo dostępnych w postaci świeżej.
   • w jadłospisie powinny przeważać potrawy mięsne gotowane, duszone, okazjonalnie pieczone, surówki lub warzywa gotowane;
   • do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli;
   • przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz obowiązujące normy żywienia;
   • wyklucza się posiłki typu fastfood, przygotowywane z proszku oraz sporządzane na bazie suszu lub półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy, gołąbki itp.), mięso nie może być MOM (mięso oddzielone mechanicznie).
   • obiady muszą być przygotowywane zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.), normami żywienia oraz zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia.
 8. Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z artykułów zakupionych przez Wykonawcę.
 9. W sytuacjach szczególnych (np. zorganizowane wyjazdy dzieci), Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy inny sposób przygotowania posiłków – suchy prowiant, a Wykonawca jest zobowiązany do ich realizacji, po uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i sposobu wykonania wymaganych dostaw.
 10. Obiady muszą być przygotowywane zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.), normami żywienia oraz zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła.
 11. Posiłki będą dostarczane w specjalistycznych termosach termoizolacyjnych gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury (min. 65ºC) oraz jakości przewożonych potraw.
 12. Zamawiający posiada własne naczynia (talerze, kubki, sztućce).
 13. . Zamawiający przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z wyżywienia w przedszkolu. Koszty związane z wydawaniem posiłków, myciem naczyń, sprzątaniem po posiłku ponosić będzie Zamawiający.

3. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie musi zostać realizowane zgodnie z harmonogramem pracy przedszkola w okresie 08.05.2020 r. do dnia 31.10.2020 r., Przewidywana ilość wydanych posiłków w trakcie trwania zamówienia wynosić będzie ok. 1150 zestawów posiłków (śniadanie; przekąska, obiad, podwieczorek), tj. ok. 10 zestawów posiłków dziennie. Zamawiający oświadcza, że wskazana liczba ma charakter szacunkowy, a rzeczywista liczba posiłków wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i uzależniona będzie od obecności dzieci w przedszkolu. Zamawiający przekaże informację Wykonawcy (telefonicznie lub elektronicznie) o liczbie dzieci, które będą korzystać z posiłków danego dnia najpóźniej do godziny 09:00 Zamawiający oświadcza również, iż termin wykonania zamówienia, oraz ilość posiłków może ulec zmianie. W szczególności zmianie może ulec data początkowa dostarczania posiłków, z uwagi na aktualną sytuację związaną z epidemią koronawirusa COVID-19. Ponadto, znaczącej zmianie ulec może liczba dzieci, dla których posiłki mają być dostarczane, z uwagi na ewentualne obostrzenia związane z wytycznymi dot. trwającej epidemii.


4. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymagania określone w załączniku nr 2 (Oświadczenie o braku powiązań), tj. wykonawcy, który nie są powiązani z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiających czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawców osobowo lub kapitałowo..


5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.:

  1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Pytania muszą być formułowane na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego.
  2. . Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Pani Bogumiła Legutko.

6. Opis przygotowania oferty:

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie, pisemnie, papierowo lub mailowo
 2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
  • załącznik nr 1, Formularz ofertowy,
  • załącznik nr 2, Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
   W przypadku przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych wymagany jest dodatkowo podpisany załącznik nr 4 Klauzula informacyjna.
 3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
 4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału.
 5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę,
 6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług VAT.
 7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 8. Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane następująco (w przypadku ofert przesyłanych listownie): „Oferta na dostawę posiłków dla dzieci”

7. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.


8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy składać osobiście/pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego (patrz pkt 1) lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 07.05.2020 r. godz. 10:00
 2. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie i sporządzone zostanie zestawienie złożonych ofert
 3. Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą telefoniczną lub mailową.
 4. Oferta złożona po terminie nie jest rozpatrywana.

9. Opis sposobu obliczania ceny oferty
W formularzu ofertowym (załącznik nr 1) należy podać cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto w polskich złotych.


10. Opis kryteriów oceny ofert

Do oceny i porównania ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1. cena brutto w PLN: 80%
Oferty oceniane będą punktowo 0-80 pkt. za powyższe kryterium według następujących zasad:
Liczba punktów = (Cmin/Cof)*80
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
Cof – cena podana w ofercie

2. aspekty społeczne: 20%
Wykonawca w chwili realizacji zamówienia w celu spełnienia kryterium zobowiązany jest do zatrudniania osoby/ób (w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia) na umowę o pracę, wykonujących zamówienie w okresie obowiązywania umowy w wymiarze co najmniej ½ etatu. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących zamówienie, wykonawca może zażądać od niego następujących dokumentów:
- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zamówienie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących zamówienie. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które obowiązuje od 25 maja 2018 r. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania
- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

Oferty oceniane będą punktowo 0-20 pkt. za powyższe kryterium według następujących zasad

Liczba zatrudnionych osób - Liczba punktów
0 - 0
1 - 5
2 - 10
3 - 12
4 i więcej - 20

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca największą łączną liczbę punktów uzyskaną przy ocenie wszystkich kryteriów.

W sytuacji, gdy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma tą samą liczbę punktów w oparciu o powyższe kryteria, Zamawiający wybierze Wykonawcę, który osiągnął największą liczbę punktów za kryterium dotyczące ceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku uzyskania najwyższej liczby punktów i spełnienia wszystkich warunków przez ofertę, w której zaoferowana cena przekracza kwotę przyjętą na wykonanie usługi we wniosku o dofinansowanie projektu


11. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
Istotne postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Postanowienia podpisanej umowy mogą ulec zmianie, gdy będzie to wynikało z wniosku o dofinansowanie projektu oraz późniejszych jego zmian lub ustaleń pomiędzy stronami umowy. Wszelkie zmiany dokonywane w umowie wymagają formy pisemnej.


Załączniki:
 1. Wzór Formularza ofertowego
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 3. Projekt Umowy
 4. Klauzula informacyjna
hp dotacje
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS oraz budżetu państwa w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 Działanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.
Przedszkole Karolek
Odsłony: 1307