Opłaty

Całkowity koszt pobytu dziecka w przedszkolu składa się z opłaty stałej oraz z opłaty za wyżywienie i wynosi 430zł miesięcznie.

  1. Czesne jest płatne comiesięcznie z góry, do 10 dnia każdego miesiąca.
  2. Czesne przysługuje Placówce od początku miesiąca, w którym dziecka rozpoczęło edukację w Placówce do końca miesiąca, w którym przedszkolakiem być przestało.
  3. W przypadku nieobecności dziecka Placówka zwraca stawkę żywieniową za każdy dzień nieobecności dziecka w wysokości 5,00 zł. Warunkiem zwrotu stawki żywieniowej jest powiadomienie Placówki o nieobecności dziecka do godziny 8.00 w dniu nieobecności. Za powiadomienie uznaje się telefon wykonany na numer przedszkola, wiadomość sms lub przedłożenie informacji w formie pisemnej.
  4. Istnieje możliwość pozostawienia dziecka na 5 godz. ale dotyczy to tylko dzieci w wieku do 3 lat, które mają problem z adaptacją w miesiącach od września do października.
  5. Dzieci podczas pobytu mają zapewnione wyżywienie w ramach opłaty, która wynosi 190,00 zł/m-c.
  6. W przypadku nieobecności stawka żywieniowa nie podlega zwrotowi.
  7. Każdy pobyt 5 godzinny (zgodnie z decyzją Rodzica) poza okresem „adaptacyjnym” będzie liczony wg stawki podstawowej.

O wszelkich zmianach w opłatach rodzice zostaną powiadomieni pisemnie/ustnie nie później jednak niż na koniec miesiąca poprzedzającego zmianę wysokości czesnego.

Odsłony: 10352