Roczny Plan Pracy

Roczny Plan Pracy

wychowawczo–dydaktyczny 2021/2022

 

ROCZNY PLAN PRACY

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KAROLEK

na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078) – 70 ust. 1 pkt 1, art. 80 ust. 2 pkt 4, art. 82 ust. 2.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 356) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 

Plan opracowany został w oparciu o:

 • wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/20201
 • podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań,
 • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego,
 • treści podstawy programowej.

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021

 1. Kontynuować współpracę z rodzicami i Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Bieruniu Starym.
 2. Promować placówkę w środowisku lokalnym.
 3. Brać udział w doskonaleniu zewnętrznym zgodnie z potrzebami placówki ( szkolenia, konferencje).
 4. Kontynuować realizację programów, projektów edukacyjnych i akcji charytatywnych.
 5. Doposażyć placówkę w nowe pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęty , szafki na pomoce dyd. itm
 6. Przestrzegać procedur obowiązujących w przedszkolu.

 

 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

 1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom
  z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 3. Działania wychowawcze przedszkola. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

 1. Obszar : Opieka , wychowanie , edukacja.
 2. Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.
 3. Doskonalenie systemu wychowawczego , kształtowanie postaw dzieci i respektowanie norm społecznych.
 4. Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i kreatywności dzieci.
 5. Promocja zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych u dzieci
 6. Nabywanie wiadomości i umiejętności . Wyzwalanie aktywności poznawczej.
 7. Edukacja matematyczna – skuteczna i przyjazna dziecku
 8. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.
 9. Doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 III. Obszar: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku.

 1. Organizacja wydarzeń przedszkolnych środowiskowych we współpracy z rodzicami i partnerami zewnętrznymi.
 2. Promocja przedszkola i system obiegu informacji.
 3. Działania na rzecz środowiska społecznego.
 4. Współpraca z rodzicami i wspieranie rodziny w wychowywaniu dzieci.
 5. Współpraca z instytucjami i innymi podmiotami środowiska.
 6. Obszar: Organizacja i zarządzanie przedszkolem.
 7. Doskonalenie systemu dokumentowania pracy przedszkola.
 8. Aktualizacja prawa wewnętrznego.
 9. Harmonogram zebrań rady pedagogicznej.
 10. Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć dodatkowych z dziećmi.

 

 1. Obszar : Opieka , wychowanie , edukacja
 2. Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

L.p.

Zadanie/ sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Planowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji poprzez nauczycieli z wykorzystaniem przyjętych programów

    Nauczyciele grup

  Trzy dni przed rozpoczęciem tematu kompleksowego.

2.

Analiza problemów, trudności edukacyjnych oraz sukcesów dzieci, ustalenie wniosków i sposobu realizacji (arkusz do monitorowania i analizy procesu wspomagania rozwoju i edukacji oraz pracy własnej nauczyciela).

Nauczyciele grup

Po pierwszym i po drugim półroczu

 1. Doskonalenie systemu wychowawczego , Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych uczniów.

L.p.

Zadanie/ sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1

Zawarcie kontraktów grupowych obejmujących normy zachowania i postępowania – przygotowanie formy graficznej w salach.

      Nauczyciele grup

 wrzesień 2021r.

2.

Prowadzenie zajęć kształtujących postawy patriotyczne, społeczne; wartości powszechnie uznawanych za pozytywne.

Nauczyciele grup

 wrzesień 2021r.

3

Gromadzenie literatury pokazującej dobro i zło oraz wzory poprawnego zachowania, a także materiału do kształtowania inteligencji emocjonalnej – powielenie i przekazanie do grup.

Nauczyciele grup

Cały rok

4.

Realizacja bajko terapii, jako czasu na słuchanie i analizę literatury pokazującej dobro i zło oraz wzory poprawnego zachowania.

Nauczyciele grup

Cały rok

5.

Nauka rozwiązywania konfliktów poprzez negocjowanie.

Nauczyciele grup

Według potrzeb.

6.

Realizacja cyklu zabaw przeciw agresji – wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci.

Nauczyciele grup

Na bieżąco.

7.

Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazanie informacji na posiedzeniu rady pedagogicznej w celu ustalenia działań i profilaktyki.

Wychowawcy grup

Po pierwszym i drugim półroczu.

8.

Kształtowanie podstawowych powinności moralnych tj.: życzliwość, tolerancja, rozumienie potrzeb innych, sprawiedliwość, odpowiedzialność.

Nauczyciele grup

Cały rok szkolny

9.

Udział dzieci w organizacji uroczystości szkolnych, środowiskowych z okazji świąt narodowych
i religijnych.

Nauczyciele grup

W ciągu roku szk.

10.

Udział uczniów, nauczycieli i rodziców w akcjach charytatywnych.

Nauczyciele grup

W ciągu roku szk.

11.

Realizacja projektów edukacyjnych

Nauczyciele grup

W ciągu roku szk.

 1. Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i kreatywności dzieci.

L.p.

Zadanie/ sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

 

1.      Adaptacja dziecka w przedszkolu .

 

1.      Organizowanie warunków sprzyjających bezstresowej adaptacji dzieci przyjętych do przedszkola .

2.      Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci.

Wszyscy nauczyciele

Nauczyciele grup młodszych

Wszyscy pracownicy

Wrzesień 2021r.

Wrzesień 2021r.

Cały rok

1.

Przygotowanie w salach kącików zainteresowań:

§  Przyrodniczego

§  Konstrukcyjnego,

§  Czytelniczego,

§  Muzycznego

§  i innych.

 

Nauczyciele grup

 

 

wrzesień 2021r.

 

2.

Podczas realizacji tematów kompleksowych – organizacja kącików do zabaw tematycznych (o ile tematyka na to pozwala) oraz tematycznych wystaw książek – zmieniać w zależności od realizowanej tematyki.

   

  Nauczyciele grup

 

Rok szkolny

3.

Inspirowanie dzieci do zabaw tematycznych odpowiednio do sytuacji okolicznościowych lub realizowanych tematów kompleksowych – odnotowywanie w dzienniku.

 

Nauczyciele grup

 

 

Rok szkolny

 

4.

Inspirowanie dzieci do zabaw konstrukcyjnych i udział w nich nauczyciela – realizacja konkretnych celów pedagogicznych – odnotowywanie w dzienniku.

       Nauczyciele grup

      Rok szkolny

5.

Systematyczna realizacja dyżurów – ustalić wykaz dyżurów i obowiązki dyżurnych.

Nauczyciele grup

 5 -6 latków

       Rok szkolny

6.

Cykliczne organizowanie sprzątania w sali przedszkolnej (segregowanie klocków, układanie zabawek itp..

      Nauczyciele grup

      Rok szkolny

 1. Promocja zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych u dzieci.

L.p.

Zadanie/ sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu i poza nim: w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach, wycieczkach. Przestrzeganie przepisów BHP i P. Poż. oraz przepisów ruchu drogowego.

·         Jestem bezpieczny w przedszkolu, w domu, na ulicy” – spotkania w przedszkolu z policjantem.

§  Bezpieczna zabawa w przedszkolu:

§  Codzienna realizacja zabaw ruchowych – minimum dwie zabawy dziennie.  Zasady bezpiecznej wspólnej zabawy.

§  Kontrolowanie zabawek i sprzętu pod kątem bezpiecznej zabawy.

§  Stosowanie się do regulaminów, procedur obowiązujących w placówce.

§  Przeglądy techniczne stanu budynki przedszkola i placu zabaw.

§  Przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci z przedszkola we współpracy ze strażą pożarną.

 

Nauczyciele grup

 

 

 

Dyrektor

Nauczyciele grup

 

 

Dyrektor

 

Rok szkolny

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny

 

 

 

Pażdziernik

 

2.

Bezpieczne zachowania w domu:

§  Poznanie zasad bezpieczeństwa w kontekście z różnorodnymi zagrożeniami w codziennym życiu.

  

Nauczyciele grup

 

 

Rok szkolny

 

3.

Bezpieczeństwo na drodze:

§  Praktyczne nauka przechodzenia przez jezdnię, poruszanie się po chodniku, poboczu.

§  Poznanie wpływu warunków atmosferycznych, pór roku na bezpieczeństwo na drodze.

§  Poznanie znaczenia sygnalizacji i symboliki wybranych znaków drogowych.

§  Praktyczna nauka numerów alarmowych (symulacja).

 

  Nauczyciele grup

 

Nauczyciele grup

 

  Wrzesień/październik

 

Rok szkolny

 

4.

Higiena osobista, otoczenia oraz zapobieganie chorobom:

§  przestrzeganie systematycznego wietrzenia pomieszczeń,

§  zwracanie uwagi na używanie przedmiotów takich jak: ręcznik, chusteczki ,

§  rozumienie mycia rąk po wyjściu z toalety , przed posiłkami, po spacerze …

 

Nauczyciele grup

 

 

Rok szkolny

 

 

 

5.

Zdrowe odżywianie:

§  Poznanie produktów wpływających na utrzymanie zdrowia.

§  Dokonanie zmian w przedszkolnym jadłospisie – ograniczenie tłuszczów, cukru i soli, a zwiększenie ilości owoców, warzyw, produktów i dań zawierających dużo witamin.

§   Podkreślanie znaczenia zawodu lekarza dla zdrowia ludzi (spotkanie z lekarzem, pielęgniarką).

§  Samodzielne przygotowywanie przez dzieci zdrowych posiłków: sałatki owocowe, warzywne, szaszłyki owocowe,  kolorowe kanapki, soki owocowe i koktajle mleczne wzbogacone owocami sezonowymi, itp.

 

Nauczyciele grup

 

 

Rok szkolny

 

6.

Aktywny styl życia:

§  przyzwyczajanie do przebywania na świeżym powietrzu.

§  Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez:

–  organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z   formami ruchu na świeżym powietrzu;

– przeprowadzenie zajęć ruchowych przy muzyce oraz   metodami twórczymi i aktywnymi;

– systematyczne prowadzenie zajęć gimnastycznych w każdej  grupie wiekowej,

       – udział w zabawach wyciszających i relaksujących z   wykorzystaniem muzyki,

       – ćwiczenia zapobiegające wadom postawy.

 

 

 

Nauczyciele grup

 

 

 

 

Rok szkolny

 

 1. Nabywanie wiadomości i umiejętności. Wyzwalanie aktywności poznawczej.

L.p.

Działania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Urządzenie kącików książek w każdej grupie – systematyczna zmiana księgozbioru, wzbogacanie i urozmaicanie oferty.

Nauczyciele grup

Rok szkolny

2.

.

– Udział w projektach  edukacyjnych np.:

· Ogólnopolski projekt eduk. „Kubusiowi Przyjaciele”

 

         Nauczyciele grup

 

 

Rok szkolny

3.

Umożliwianie dzieciom kontaktu ze sztuką teatralną na terenie przedszkola.

 

Nauczyciele grup

Rok szkolny

4.

Nawiązanie kontaktu z BOK Jutrzenka i Gama w Bieruniu.

Nauczyciele grup

Rok szkolny

9..

Podejmowanie działań promujących zachowania ekologiczne:

– Kształtowanie nawyku ochrony przyrody poprzez selektywną zbiórkę odpadów.

– Rozbudzanie nawyku szanowania zieleni i utrzymania porządku w otoczeniu.

– Poszerzenie wiedzy z zakresu dbania o środowisko.

– umożliwienie dzieciom kontaktu z osobami, instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska.

– Uczestniczenie w akcjach „Sprzątanie świata” , „Dzień Ziemi”

– Prowadzenie samodzielnych działań badawczych przez dzieci, w celu poznania zagadnień dotyczących ekologii

–  Stworzenie  w  przedszkolu  kącika  przeznaczonego  do  segregacji  odpadów, przeprowadzenie z dziećmi z poszczególnych grup wiekowych pogadanki na tego przedsięwzięcia.

– Prowadzenie działań polegających na obserwowaniu, gromadzeniu oraz utrwalaniu zjawisk i różnorodnych elementów związanych ze środowiskiem przyrodniczym.

– Założenie w salach „kącika małego przyrodnika”

– Spacery  po okolicy, przyrodnicze prowadzenie obserwacji pogody, pór roku, pogadanki.

 

 

Nauczyciele grup

 

Rok szkolny

 

 1. Edukacja matematyczna – skuteczna i przyjazna dziecku

L.p.

Działania

Odpowiedzialny

Termin

1.        

Stwarzanie warunków do realizacji edukacji matematycznej, aby stała się skuteczna i przyjazna dziecku.

Nauczycielki poszczególnych grup,

Rok szkolny

2021/2022

2.        

Utworzenie w każdej grupie wiekowej kącików „Nasze matematyczne skarby” – patyczki, spinacze, guziki, zakrętki, wagi, naczynia, miarki itp. Służące do działań matematycznych

Wszystkie nauczycielki

Rok szkolny

2021/2022

3.        

Opracowanie zestawów materiałów do edukacji matematycznej „Bawmy się matematyką” zawierającej zbiór wierszy, piosenek, zagadek, wyliczanek, quizów, konkursów oraz scenariuszy

Wszystkie nauczycielki.

 

Rok szkolny

2021/2022

4.        

Jesienne figury” – ozdabianie figur geometrycznych jesiennymi darami natury – wystawa prac w holu przedszkola.

Wszystkie nauczycielki

Październik

2021r.

5.        

Blok ,,Matematyka w kuchni” – poznawanie figur geometrycznych; ważymy, mierzymy – porównywanie ciężaru i wielkości; przygotowujemy przyjęcie – liczenie, dodawanie, odejmowanie; manipulowanie liczmanami.

Wszystkie nauczycielki

Marzec 2022r.

 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.
 2. Doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

L.p.

Zadanie/ sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Prowadzenie obserwacji pedagogicznych według przyjętych narzędzi:

§  Wstępne,

§  Okresowe,

§  Końcowe

    

Nauczyciele grup

3-4 i 5 latków

 

Do 15 październik 2021r.

Do 31 stycznia  2022r.

Do 10 czerwca 2022r.

2.

Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej i ustalenie listy dzieci do wspomagania i korygowania rozwoju.

Nauczyciele grupy

6 – latków

     Do 15 listopada   

             2021r.

3.

Nawiązanie kontaktu z panią logopedą -zajęcia logopedyczne

Logopeda,

Wrzesień 2021r.- czerwiec 2022r.

3.

Realizacja zasady indywidualizacji podczas zajęć dydaktycznych.

Nauczyciele grup

Rok szkolny

4

Opracowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju wybranych dzieci.IPET

Nauczyciele grup

 

Do 30 października 2021r.

 

III. Obszar: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku.

 1. Organizacja wydarzeń przedszkolnych środowiskowych we współpracy z rodzicami i partnerami zewnętrznymi  w roku szk.2019/2020

Lp.

Nazwa imprezy/uroczystości

Termin realizacji

Odpowiedzialni

      Uwagi

1.

Dzień Przedszkolaka.

Dzień Kropki

Dzień Chłopaka

wrzesień

 

 

Wychowawcy grup

 

2.

Dzień Edukacji Narodowej

październik

Wychowawcy grup

 

3.

Światowy Dzień Pluszowego Misia

 Dzień Postaci z Bajek

listopad

Wychowawcy grup

 

 

4.

Zabawy Andrzejkowe

listopad

Wychowawcy grup

 

    6.

 

Mikołajki

grudzień

Wychowawcy grup

Dyrektor

 

7.

Świąteczne spotkanie opłatkowe

grudzień

Wychowawcy grup

Dyrektor

 

8.

Dzień z Babci i Dziadka

styczeń

Wychowawcy grup

 

9.

Walentynki

Wesoło witamy wiosnę

 Dzień kobiet

Pierwszy dzień wiosny

luty

 

marzec

Wychowawcy grup

Wychowawcy grup

 

10.

Pryma aprylis

Światowy Dzień Ziemi

kwiecień

Wychowawcy grup

 

11.

Dzień mamy

Święto Rodziny

maj

czerwiec

Wychowawcy grup

Wychowawcy grup

 

12.

Pożegnanie absolwentów przedszkola

czerwiec

Wychowawca starszaków

 

 

 1. Wydarzenia przedszkolne, spotkania , udział dzieci w uroczystościach lokalnych, konkursach, przeglądach, turniejach, festiwalach

Lp.

     Nazwa

Termin realizacji

Odpowiedzialni

    Uwagi

1.

Spotkania z policjantem

wrzesień/październik

Dyrektor

 

2

Cykl zajęć z psychologiem, logopedą z PPP

październik/listopad

Wychowawcy grup

 

4.

Udział dzieci w występach na Dniach Bierunia

Wrzesień, styczeń, czerwiec

Wych.  grupy Sówki, Misie

 

 

 

 1. Promocja przedszkola i system obiegu informacji.

L.p.

Zadanie/ sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Organizacja udziału w konkursach zewnętrznych wg ofert.

Nauczyciele grup

 

      Cały rok szk.

2.

Informacja o przedszkolu w prasie, na portalach  internetowych,

w kronice przedszkolnej,                                                      

  przedszkolnych .

Dyrektor, J. Nowak, K.Libera, A. Stempka

 

Cały rok szk.

 

 

 

 1. Działania na rzecz środowiska społecznego.

L.p.

Zadanie/ sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Udział w akcji charytatywnej – zbieranie nakrętek na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

P.Agnieszka Stypułowska

Cały rok szk.

 

 1. Współpraca z rodzicami i wspieranie rodziny w wychowywaniu dzieci.

Zadania

Sposoby realizacji

Termin i osoby odpowiedzialne

 

1. Organizacja zebrania z rodzicami na początek roku szkolnego.

2. Ustalenie zakresu współpracy.

4. Zapoznanie z terminarzem spotkań ogólnych i grupowych

· zawarcie kontraktu wzajemnych oczekiwań,

· przedstawienie Planu Pracy Przedszkola na rok szk. 2021/2022

· zapoznanie ze statutem placówki,

· procedury bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu,

· umowa z rodzicami za godziny pobytu dziecka w przedszkolu,

· bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych,

Wrzesień.,

Dyrektor, nauczyciele grup

 

Integracja między nauczycielami a rodzicami – realizacja zadań

· zapoznanie rodziców z  podstawą programową – omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych,

· udostępnienie wykazu programów wychowania przedszkolnego zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym 2021/22

· praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia – omówienie założeń prowadzonej pracy indywidualnej i grupowej IPET

· dzień informacji dla rodziców – według potrzeb w wyznaczonym terminie,

· organizacja zajęć otwartych i warsztatów w grupach wiekowych – informowanie i zapraszanie rodziców,

· pomoc rodziców w organizowaniu uroczystości,

· włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci i rodziców,

· informacja o gotowości do nauki w szkole (indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci),

· prezentacja ważnych informacji na tablicy dla rodziców,

· włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej grupy/przedszkola poprzez dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów, okresowe wzbogacanie kącika przyrody

 

 

 

Cały rok szkolny.

Nauczyciele, rodzice

 

 

 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców

· omówienie założeń pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu,

· informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela,

 · wspólne konsultacje, przekazywanie informacji o postępach dzieci nauczycielkom, rodzicom.

 

Cały rok szkolny.

Nauczyciele grup, nauczyciele specjaliści

 

 1. Współpraca z instytucjami i innymi podmiotami środowiska.

 

Sposoby realizacji

Osoba

odpowiedzialna

Termin realizacji

 

Uwagi

1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  w Myszyńcu

 

1.Przeprowadzenie   przesiewowych badań     logopedycznych  i  pedagogicznych w grupach  5 i  6-latków.

2. Prowadzenie indywidualnych zajęć  logopedycznych

4. Prowadzenie spotkań z rodzicami przez      specjalistów

5.Cykl zajęć terapeutycznych w grupie 5- 6 latków (psycholog, logopeda).

Dyrektor

Logopeda z

Logopeda

Dyrektor

 

Dyrektor

 

 

Wrzesień- październik

 

 

zgodnie z ustaleniami  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gminny

Ośrodek Kultury Sportu  i Rekreacji w Baranowie

 1. Udział przedszkolaków w   organizowanych  konkursach ,  przeglądach, festynach.

 

 

Wych.  5 -6  latków

 

 

Wrzesień – czerwiec

 

 

Wrzesień – czerwiec

 

 

 

3. Współpraca z władzami Gminy

1. Złożenie życzeń    okolicznościowych     pracownikom Gminy Bieruń oraz z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy,

Dyrektor

 

 Wych.  grup

Wrzesień- czerwiec

 

Grudzień i kwiecień

 

 

4. Współpraca z zakładami pracy, instytucjami

1. Pozyskiwanie sponsorów dla naszej placówki:

– środki finansowe na wzbogacanie bazy przedszkola,

– wytwory ich produkcji

 

Wych.  grup

Dyrektor przedszkola,

 

 

 Wrzesień- czerwiec

 

7. Policja,

Ochotnicza Straż Pożarna,

1.       Spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarne Bierunia./w grupach/

2.       Przeprowadzenie treningu ewakuacyjnego oraz pokaz dzieciom w jaki sposób należy udzielać pierwszej pomocy medycznej

Wych.  grup

 

 

 

Wrzesień- czerwiec

 

 1. Obszar: Organizacja i zarządzanie przedszkolem.
 2. Doskonalenie systemu dokumentowania pracy przedszkola.

L.p.

Zadanie/ sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Ustalenie wykazu dokumentacji pracy nauczyciela i sposobu jej prowadzenia.

Dyrektor

   1 września 2021r.

2.

Ustalenie sposobu i narzędzi prowadzenia obserwacji pedagogicznych.

Nauczyciele

do 15 września 2021r. 

 1. Aktualizacja prawa wewnętrznego.

L.p.

Zadanie/ sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Nowelizacja aktów prawnych :

 

Opracowanie Programu  Wychowawczo – Profilaktycznego

             Dyrektor

Zespół w składzie:

B.Legutko, J.Nowak

   30 listopad 2021r.  

do 15 września 2021r.

2.

Opracowywanie procedur i regulaminów.

Dyrektor

B.Legutko, J.Nowak

W razie potrzeb

 

 1. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Termin

Rodzaj posiedzenia rady  pedagogicznej

Tematyka

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej z dnia 31.08.2020

4. Zatwierdzenie rocznego planu pracy na nowy rok szkolny.

5. Przedstawienie  arkusza organizacji pracy.

6. Opinia rady pedagogicznej w sprawie tygodniowego rozkładu zajęć.

7. Przydział czynności dodatkowych wykonywanych w ramach wynagrodzenia – opinia rady pedagogicznej.

8. Zapoznanie rady pedagogicznej z Procedurami mającymi na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID 19 w trakcie prowadzenia zajęć w przedszkolu.

10. Przegląd pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego – stopień przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego

11.   Sprawy bieżące.

 

 1. Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć dodatkowych .

Lp.

Zadanie

Nazwisko i imię nauczyciela

1.

Aktualizacja strony internetowej przedszkola

Karolina Libera, Agnieszka Stempka

5.

Dekoracja szatni

Wszyscy nauczyciele

6.

Informacje, ogłoszenia dla rodziców

Wszyscy nauczyciele, Dyrektor

8.

Protokoły rady pedagogicznej

Judyta Nowak

 

Zajęcia obowiązkowe

Imię i nazwisko nauczyciela

Termin realizacji zajęć

Zajęcia z języka angielskiego

Magdalena  Strama

01.09.2021r.

Religia

Ojcic Maciej

01.09.2021r.

 

Zajęcia dodatkowe

Imię i nazwisko nauczyciela

Termin realizacji zajęć

Muzyczno- taneczne

Instr. Pani Krystyna

01.10.2021r.

Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji:

 1. Program wychowania przedszkolnego ,, PLANETA DZIECI , PLAC ZABAW, TROPICIELE"– prawda, dobro, piękno w świecie wartości” – autor: Jolanta Wasilewska, wyd. WSiP- realizacja programu w grupach przedszkolnych – 3,4,5,6 latki.

 

 1. Program nauczania języka angielskiego : cyklu „I love Boo” – Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu. Program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 4-6 lat

–  Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym- „Kochamy dobrego Boga” nr AZ-O-01/10 – wyd.  Jedność w gr. 4,5,6 latki.

 

 Przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2021r.

Uzgodniono z rodzicami na zebraniach grupowych 31.08.2021r.

 

Odsłony: 96